X. Rozhodné právo a řešení sporů

Právní vztah smluvních stran, jakož i veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi objednatelem a společností Ing. Milan Bittner se řídí právem České republiky. Právem České republiky se rovněž řídí veškeré mimosmluvní nároky, práva a povinnosti smluvních stran, pokud mají svůj základ v uzavřeném smluvním vztahu mezi objednatelem a společností Ing. Milan Bittner Pokud smlouva nebo tyto podmínky neobsahují vlastní úpravu, řídí se práva a povinnosti stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je objednatel spotřebitel a má své obvyklé bydliště v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, není objednatel v důsledku volby práva České republiky jako práva rozhodného dle čl. X. 1 těchto podmínek zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, v níž má spotřebitel své obvyklé bydliště. Ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Řím I zaměřuje společnost Ing. Milan Bittner svou podnikatelskou činnost na všechny členské státy Evropské unie, když své zboží dodává objednatelům do všech členských států Evropské unie.

Objednatel tímto informuje spotřebitele dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová stránka http://adr.coi.cz.


XI. Závěrečná ustanovení

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení smlouvy či podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu.

Písemnou formou se ve smyslu těchto podmínek rozumí dokument vyhotovený buď a) v tištěné formě a zaslaný druhé smluvní straně na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě 1) doručenou poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, který umožňuje předání potvrzení o doručení zpět odesílateli, nebo 2) faxem na faxové číslo smluvní strany uvedené ve smlouvě s potvrzením o doručení, nebo b) v elektronické podobě a zaslaný elektronickou poštou.

Písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených v předchozím odstavci na příslušnou adresu (faxové číslo, elektronickou adresu) smluvní strany, a to i když adresát písemnost nepřevzal.

Vylučuje se použití § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1950 občanského zákoníku.

Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny snahou o dohodu. Nedojde-li k ní, rozhodne spor příslušný soud nebo např. Česká obchodní inspekce.

Tyto podmínky tvoří spolu s dokumentem (faktura-daňový doklad), jehož jsou přílohou a přílohami tohoto dokumentu, úplnou smlouvu a nahrazují jakákoliv předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu tohoto smluvního vztahu.

Dodavatel je oprávněn postoupit smlouvu na jinou osobu.

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti Ing. Milan Bittner.

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami