I. Úvodní ustanovení

Tyto dodací obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se těmito podmínkami právní vztah, který vznikl mezi objednatelem zboží (dále jen „objednatel“) a dodavatelem zboží – společností Ing. Milan Bittner, se sídlem Pitkova 508, Opočno 51773, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, IČ: 16772024, DIČ: CZ6207100834, tel.: +420 776 045 574, e-mail: info@bittneropocno.cz (dále jen „Ing. Milan Bittner“ nebo „dodavatel“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen. Specifikace dodávaného zboží (dále jen „dodávka“) je vymezena smlouvou, ať už v podobě dvoustranného písemného ujednání mezi stranami, jež je jako smlouva výslovně označeno, či v podobě písemné objednávky a jejího písemného potvrzení jako shodných projevů vůle o obsahu smlouvy. Objednatel je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Dodavatel výslovně upozorňuje spotřebitele a další objednatele na volbu práva České republiky jako rozhodného práva provedenou v čl. VIII. 1 těchto obchodních podmínek, když uvedená volba práva je provedena v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (dále jen „Nařízení Řím I“).


II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Ing. Milan Bittner sděluje:
A.náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, toto se netýká přeprava, poštovného a balného;
B.vyžaduje zaplacení a úhradu kupní ceny před převzetím dodávky objednatelem o, povinnost platit zálohu je stanovena v případech, kdy je tak výslovně sjednáno mezi smluvními stranami;
C.předmětem kupních smluv uzavíraných mezi dodavatelem a objednatelem nejsou opakovaná plnění a ani smlouvy uzavírané na dobu neurčitou;
D.spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Toto odstoupení je povinen spotřebitel zaslat na adresu sídla dodavatele nebo sdělit osobně v sídle dodavatele. Pro odstoupení může využít spotřebitel formulář, který je k dispozici na webových stránkách dodavatele. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit zasláním e-mailu dodavateli, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru Uzavřená smlouva bude o dodavatele uložena a spotřebitel k ní má přístup, když o přístup ke smlouvě je nezbytné požádat dodavatele prostřednictvím elektronické pošty, písemně na adresu sídla nebo telefonicky. Smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem se uzavírá tak, že objednatelem přijme návrh k uzavření smlouvy na webu dodavatele tím, že požadované zboží vloží do svého košíku. Dříve než objednatel závazně potvrdí svou objednávku, má objednatele právo upravovat a měnit druh zboží, počet zboží a způsob dopravy. Objednatel má možnost před definitivním potvrzením objednávky svou objednávku zrušit a rovněž zkontrolovat a měnit veškeré vstupní údaje, data a jiné informace vložené objednatelem do objednávky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky objednatelem a přijetím objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je objednateli potvrzeno zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl. Ceny uvedené u zboží jsou konečné včetně všech daní a poplatků, tato cena nezahrnuje dopravu, balné nebo jiné služby související s dodávkou a doručením zboží objednateli, náklady na dodání mohou být dodatečně účtovány.


III. Práva objednatele z vadného plnění

Dodavatel odpovídá objednateli, že věc při převzetí nemá vady. Dodavatel zejména odpovídá objednateli za to, že:
1.dodaná věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží;
2.dodaná je v jakosti a provedení, vhodných pro účel patrný ze smlouvy a z popisu dodavatele, jinak pro účel, pro který se uvedená věc obvykle užívá;
3.věc je dodána v odpovídajícím množství, jakosti a provedení;

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to neplatí:
1.u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
2.na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
3.u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí objednatelem; nebo
4.vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění objednatel nenáleží, pokud objednatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud objednatel vadu sám způsobil.