Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
1.na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
2.na odstranění vady opravou věci;
3.na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
4.odstoupit od smlouvy.

Objednatel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li dodavateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Práva vyplývající z nepodstatného porušení smlouvy jsou uvedena v bodu III.5 těchto všeobecných obchodních podmínek.


Nepodstatné porušení smlouvy

1.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
2.Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
3.Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu dodavatele.


Včasnost oznámení vady objednatelem

Neoznámil-li objednatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji objednatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.


IV. Ceny, platební podmínky

Cena je sjednána dohodou a uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která k ní bude připočtena dle příslušných právních předpisů. V ceně není zahrnuto případné dopravné, poštovné, balné, apod.

Cenu je objednavatel povinen dodavateli zaplatit na základě dodavatelem vystavené faktury – daňového dokladu zaslaného objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu tak, jak to plyne z příslušných právních předpisů. Splatnost faktury je stanovena ve zvláštní části těchto podmínek. Cena musí být zaplacena na bankovní účet dodavatele, přičemž na tento účet musí být připsána bez jakýkoli srážek a jakéhokoli jednostranného snížení či zadržení. Dluh objednatele je splněn okamžikem připsání předmětné částky na účet dodavatele.

V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení. Úroky z prodlení mohou být objednateli dodavatelem vyúčtovány buď najednou po úhradě dlužné částky či zániku smlouvy, anebo dílčím způsobem za určité období trvání prodlení. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli vyúčtovanou výši úroků z prodlení nejpozději do 14 dnů od vystavení příslušného vyúčtování. Právo dodavatele na náhradu škody v plné výši není tímto dotčeno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


V. Předání a převzetí dodávky

Objednatel je povinen řádně dodanou dodávku převzít. Pokud bude objednatel v prodlení s převzetím dodávky, je dodavatel oprávněn žádat po objednateli uhrazení všech nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením objednatele.

Dodavatel splní dodávku jejím předáním objednateli nebo dodáním příslušného zboží na dohodnuté místo v dohodnutém čase, a to i v případě, že se objednatel k převzetí dodávky nedostaví či toto převzetí neoprávněně odepře, anebo v případě, kdy neoprávněně odepře potvrdit předávací protokol. V takovém případě nemá dodavatel povinnost přikládat k faktuře předávací protokol, ačkoliv taková povinnost byla mezi stranami ve smlouvě sjednána: postačí pouze prohlášení dodavatele o příslušné skutečnosti uvedené v prvé větě tohoto odstavce.
Objednatel je povinen při převzetí předmět dodávky prohlédnout. Není-li to možné (nikoli však z důvodu na straně objednatele), je objednatel povinen zařídit prohlídku předmětu dodávky co nejdříve po předání. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky, pokud dodávka vykazuje pouze drobné či nepodstatné vady, které nemají vliv na funkčnost dodávky. Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku poskytnutím vícero dílčích plnění. Objednatel je povinen zaplatit dílčí část ceny po splnění takové dílčí dodávky.